Odluke, pravilnici Ivkom-vode d.o.o.:

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Odluka o vodnom redarstvu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u IVKOM-VODE

Odluka o imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Odluka o imenovanju povjerenstva za rješavanje reklamacija potrošača - korisnika javnih usluga

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

 

Zakoni, odluke, propisi:

Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17,  66/19)

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11, 66/19)

Državni plan obrane od poplava (NN 84/10)

Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10)

Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (NN 89/10)

Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10)

Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (NN 33/11)

Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12)

Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (NN 78/11)

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 82/13)

Odluka o Popisu voda I. reda (NN 79/10)

Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodovodnom dobru (NN 89/10, 88/11)

Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak (NN 80/10)

Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju od interesa za Republiku Hrvatsku (NN 83/10)

Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13)

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20)

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 48/19)

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za korištenje voda (NN 36/20)

Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN 83/10, 126/13)

Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (NN 80/10, 3/14)

Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (NN 80/10, 3/14)

Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (NN 81/10)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 9/20)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11, 16/14)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra (NN 3/20)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 3/20)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 26/20)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11, 16/14)

Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 7/13)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektorata (NN 73/10)

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10)

Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 74/13, 74/13, 53/16, 64/18)

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački vodopravnih inspektora (NN 140/10, 142/12)

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)

Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN 83/10, 76/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (NN 83/10)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (NN 114/10)

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)

Pravilni o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o Nacrtu Stratefije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (NN 48/14)

Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14)

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10)

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10)

Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevina (NN 109/11)

Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19)

Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/10, 46/12, 51/13, 120/14)

Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10, 83/12, 10/14, 32/20)

Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10, 108/13)

Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12, 151/13, 116/18)

Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/219, 73/20)

Uredba o uslužnim područjima (NN 147/21)