ODVODNJA

 

Izgrađenost odvodnog sustava je u ovom momentu vrlo mala i nedostatna, i to kako zbog visokih troškova gradnje takovih građevina, tako i zbog zanemarivanja važnosti i značaja odvodnog sustava, koji se gotovo uvijek gradi na kraju, nakon što su sve ostale vrste infrastrukture kompletno izgrađene.

Konceptualno odvodni sustav Ivanca gradi se mješovitog tipa, tj. skupni za oborinsku i fekalnu vodu.

Odvodnja otpadnih voda na ivanečkom području jest složen i zahtjevan zadatak, kako zbog topografskih uvjeta, tako i zbog disperziranosti naselja.

Za sada odvodni sustav Ivanca ima 3 pojedinačna upusta u rijeku Bednju, koja prema kategorizaciji treba zadovoljiti kriterije vodotoka II. vrste.

Fekalne otpadne vode prije izljeva u kanalizacijski sustav tretiraju se u septičkim taložnicama, dok veći "zagađivači"  imaju izgrađen predtretman (mehanički).

U tijeku je izgradnja građevina odvodnje u Ivancu na području sjeveroistoka Ivanca, gdje se razvija Gospodarska zona i to kolektor Matačina kao glavni sabirni kolektor, koji je predviđen za prihvat otpadnih voda cjelokupnog gravitirajućeg područja ivanca i prigradskih naselja, a koji je djelomičnom već izgrađen, te četiri sabirna kolektora koja su u izgradnji. Prije samog ispusta u rijeku Bednju predviđa se pročišćavanje otpadnih voda putem centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

 

 

 

 

OBJEKTI ODVODNJE:

  • cjevovodi (23.900 m)
  • reviziona okna (335 kom)
  • slivnici (418 kom)
  • preljevne komore (4 kom)

 

Od većih investicija u proteklom razdoblju završene su:

  • kanalizacija u Preradovićevoj ul. u Ivancu (320 m), vrijednosti 370.000,00 kn
  • vodovod i kanalizacija u Salinovcu (700 m), vrijednosti 280.000,00 kn
  • vodovod i kanalizacija u odvojku Preradovićeve ulice u Ivancu, vrijednosti 340.000,00 kn

RAZVOJ SUSTAVA ODVODNJE:

 

Rješenje odvodnje užeg Ivanečkog područja provodi se kroz projekt Izgradnja građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec. U tijeku je izrada studijske i projektne dokumentacije, a izgradnja sustava treba biti dovršena do 2020. godine. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda planira se izgraditi na lokaciji u Ivancu, a na njega će biti priključen sustav odvodnje Lepoglave.

 

Paralelno uz ovaj projekt u provedbi su projekti odvodnje Bednja, Bedenec, Ribić Breg i Horvatsko. Ostala ruralna područja biti će riješena kroz manje lokalne sustave s osiguranjem odvoza i zbrinjavanja sadržaja septičkih jama.