Danas IVKOM VODE snabdjeva vodom 8101 korisnika (28.000 stanovnika), zahvaća 123 l/sec vode,  održava 19 vodosprema (3.600 m3), 423 km glavnih cjevovoda, 23 prepumpne postaje (instalirane snage 152 kw) i jedan filter uređaj.

Prosječna godišnja prodana voda 980.000 m3.

 

Područje Ivanca (Ivančica i Ravna Gora) ima značajne vodne resurse u smislu kvalitetnih gorskih izvorišta pitke vode, od kojih se samo dio u potpunosti koristi (do biološkog minimuma).

 

Razvoj i počeci izgradnje ivanečkog vodovoda sežu u vrijeme prije 2. svjetskog rata, kada počnje izgradnja prvih kaptaža i cjevovoda. Već tada su akceptirane sve prednosti ovog kraja, koji ima vrlo kvalitetne zalihe pitke vode, izuzetne kakvoće i to locirane na relativno visokim kotama (iznad 400m.n.m.), što omogućuje gravitacijsko snadbdijevanje potrošača, koji su uglavnom na kotama ispod 300 m.n.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivkom ima devet kaptiranih izvorišta:

 

 

    Žgano Vino kapaciteta 15l/sec

 

    Bistrica kapaciteta 60l/sec

 

    Beli Zdenci kapaciteta 5l/sec

 

    Šumi kapaciteta 25l/sec

 

    Ravna Gora kapaciteta 10l/sec

 

    Sutinska kapaciteta 10l/sec

 

Brigu oko izgradnje i održavanja vodoopskrbnih građevina do 1968. godine vodila je Općina Ivanec i mjesne zajednice.

 

1968. godine osniva se Komunalna radna organizacija i tada započinje period intenzivnijeg razvoja ivanečkog vodovoda, tako da su sve ključne hidrotehničke građevine dovršene osamdesetih godina i sustav je dobio konture kakve uz manje dogradnje ima danas.

Od većih investicija u proteklom periodu završene su:

  • Vodosprema Pilana II (800 m3), vrijednosti 2.700.000,00 kn,
  • Vodosprema Prigorec (cjevovodi 5.000 m, vodosprema 100 m3), vrijednosti 2.300.000,00 kn
  • Vodosprema Kameničko i Bednjansko Podgorje (cjevovodi 11.000 m, vodosprema m3), vrijednosti 2.850.000,00 kn
  • Vodoopskrba Benkovec (cjevovodi 3.200 m), vrijednosti 800.000,00 kn
  • Vodoopskrba Zlogonje (cjevovodi 2.300 m), vrijednosti 580.000,00 kn
  • Vodovod i kanalizacija u Salinovcu (700 m), vrijednosti 280.000,00 kn
  • Vodovod i kanalizacija u odvojku Preradovićeve ulice u Ivancu, vrijednosti 340.000,00 kn
  • Vodoopskrbna mreža Risnjaki Tužanski 1.200.000,00 kn

Izvorišta

 

Praktički se može postaviti da je središnji i istočni dio područja "Ivanec" već danas opskrbljen dovoljnim količinama pitke vode, iako se opskrba vodom povezuje uz različite vodovodne sustave. Kritično stanje zastupljeno je na prostoru grada Lepoglave kod kojeg se opskrba vodom stanovništva obavlja posredstvom manjih lokalnih vodovoda, čije su mreže dotrajale a kapaciteti izvora nedostatni. Na ovom području odvijaju se intenzivne aktivnosti na izgradnji novog vodoopskrbnog sustava baziranog na dopremi vode iz izvorišta "Šumi".

Svakako, može se s dovoljnom točnošću pretpostaviti da će u konačnici čitavo područje biti pokriveno javnim vodovodom, no pri čemu se ne isključuje mogućnost korištenja vlastitih izvorišta, koja su prisutna na tom području i koja svojim kapacitetom i kakvoćom vode zadovoljavaju kriterije koji se traže od objekata javne vodoopskrbe.

 

Prerada vode

Zahvaćena voda je vrlo dobre kakvoće i ne zahtijeva posebnu obradu.

 

Gubici u vodoopskrbnom sustavu

Gubici na mreži su evidentirani u visini od cca 30% ukupne distribuirane vode što je u prihvatljivim granicama s obzirom na niske troškove proizvodnje i transporta voda do krajnjih korisnika.

 

Kvaliteta usluga vodoopskrbe

Kvaliteta usluga u trenutačnom stanju ukratko je prikazana u sljedećoj tablici:

Kontrola kvalitete vode za piće

Voda iz vodocrpilišta vodoopskrbnog sustava koja su trenutačno u eksploataciji je visoke kakvoće i distribuira se potrošačima bez posebne dorade. U skladu sa zakonskom regulativom voda se klorira u svrhu sprječavanja pojave naknadnog bakteriološkog zagađenja.

 

Sukladnost s EU Direktivom o kakvoći vode za piće

Hrvatske norme o kvaliteti vode za piće definirane su Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08), koji je usklađen sa zahtjevima Direktive o kakvoći vode za piće (98/83/EC).

Kakvoća vode u skladu je s hrvatskim normama i nisu zabilježena nikakva odstupanja.

 

Problemi i potrebe za poboljšanjima

Područje aglomeracije Ivanec dobro je pokriveno vodoopskrbnom mrežom. Voda je vrlo dobre kakvoće. U transportnim cjevovodima i distributivnoj mreži gubici iznose 30 % što je u prihvatljivim granicama s obzirom na niske troškove proizvodnje i transporta vode do krajnjih korisnika, te se ne očekuju znatnija ulaganja u vodoopskrbi.

U sklopu izrade ove studije, u okviru elaborata Analiza potrebe i određivanje aglomeracije Ivanec, s obzirom na blizinu i međusobnu povezanost s aglomeracijom Lepoglava, sagledane su potrebe investicije u vodoopskrbu i za ovu aglomeraciju. Za Lepoglavu, kao pripremna faza za integrirani projekt vodoopskrbe i odvodnje utvrđena je potreba za ustrojenjem komunalnog poduzeća i sustavu naplatu vode, kao i ukidanje lokalnih izvorišta koji ne zadovoljavaju zdravstvene kriterije ispravnosti vode za piće.