Sukladno članku 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), koji je stupio na snagu 1.siječnja 2018. godine,  naručitelj je dužan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma te je isti obvezan ažurirati prema potrebi, a najmanje jednom u 6 mjeseci.

 

Sukladno odredbama Pravilnika, naručitelj Ivkom-Vode d.o.o., ustrojio je Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn te ga je objavio u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu Registar ugovora i okvirnih sporazuma preuzeti na internetskoj adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

 

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu

 

Odluka naručitelja za 2018. godinu

 

Registar ugovora jednostavne nabave za 2018. godinu

 

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2019.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2018.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2017.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2016.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2015.

 

Registar ugovora bagatelne nabave za 2017. godinu

 

Odluka naručitelja za 2017. godinu

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma za 2016. godinu

 

Odluka naručitelja za 2016. godinu

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma za 2015. godinu

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma za 2014. godinu

 

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave:

 

ugovori 2017. godina

ugovori 2016. godina

ugovori 2015. godina

ugovori 2014. godina