AGLOMERACIJA IVANEC - PREZENTACIJA (<<<---link na prezentaciju)

 

Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, kao javni isporučitelj vodnih usluga, u čijem su vlasništvu komunalne vodne građevine te u čijoj je nadležnosti upravljanje, građenje i održavanje komunalnih vodnih građevina upoznaje javnost s projektom Aglomeracije Ivanec objavljivanjem prezentacije Studije izvodljivosti na svojim mrežnim stranicama, te se omogućuje uvid svim zainteresiranim građanima u cjelokupnu studijsku i projektnu dokumentaciju, u prostorijama Ivkom-voda, Vladimira Nazora 96b, Ivanec, radnim danom između 7-15 sati, kao i postavljanje pisanih upita na mail: dubravko.zdunic@ivkom-vode.hr .

 

NOVOSTI - OBAVIJESTI

ODLUKA

O ZABRANI ULASKA U ZGRADU

 

TEMELJEM ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE O UVOĐENJU POSEBNIH SIGURNOSNIH MJERA OBVEZNOG TESTIRANJA DUŽNOSNIKA, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI TE ZAPOSLENIKA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA (NARODNE NOVINE br. 121/21)

 

ULAZAK U ZGRADU ZABRANJEN JE OSOBAMA:

 

1.  KOJE NE PREDOČE VAŽEĆU EU DIGITALNU COVID POTVRDU ILI

 

2.  DRUGI ODGOVARAJUĆI DOKAZ O CIJEPLJENJU, PREBOLJENJU, ODNOSNO TESTIRANJU NA BOLEST COVID-19  (NEGATIVAN NALAZ TESTA)

 

ODLUKA STUPA NA SNAGU 16. STUDENOG 2021. GODINE, PRIMJENJUJE SE

 NA SVE KORISNIKE USLUGA I STRANKE KAO I SVE ZAPOSLENE RADNIKE IVKOMA, IVKOM-PLINA i IVKOM-VODA  TE VAŽI DO OPOZIVA.

 

Potpisan ugovor za izgradnju vodosprema Viletinec

 

Dana 29.10.2021. potpisan je ugovor za projekt Izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija precrpne stanice.

Ugovor je od strane naručitelja IVKOM-VODE d.o.o. potpisao Direktor Edo Rajh dipl. oec., a od strane Zajednice ponuditelja: Graditeljstvo, Andrija Grabar, ugovor je potpisao vlasnik Andrija Grabar, te poduzeća ISF d.o.o., ugovor je potpisao direktor Ivan Fištrek.

Vrijednost ugovorenih radova za izgradnju je 1.586.258,20 kn, bez PDV.

Navedeni projekt sufinanciraju Hrvatske vode u predviđenom udjelu od 80%. Izgradnja vodospreme zapremine 100 m3 i prateći radovi su značajan projekt kojim će se poboljšati sigurnost i kvaliteta vodoopskrbe na području Grada Lepoglave i Općine Bednja.

 

 

 

 

 

 

22. ožujka - Svjetski dan voda

Izvorišta na Ivančici i Ravnoj Gori

 

PRIJAVA KVARA NA VODOVODNOM I KANALIZACIJSKOM SUSTAVU

 

042 770 550

ili

099 2 770 550

 

DEŽURNA SLUŽBA NA RASPOLAGANJU JE 24 SATA SVAKI DAN U GODINI.

Javno savjetovanje na Nacrt prijedloga uredbe o uslužnim područjima

 

Temeljem Zakona o vodnim uslugama, Vlada RH izradila je Nacrt prijedloga Uredbe o uslužnim područjima na području RH te ga je, u skladu sa zakonskim propisima, stavila na javno savjetovanje.

IVKOM-VODE d.o.o. su na javnom savjetovanju na Nacrt prijedloga uredbe o uslužnim područjima dale sljedeće komentare odnosno primjedbe:

 

Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, kao javni isporučitelja vodnih usluga sada pruža uslugu javne vodoopskrbe i odvodnje u naseljima na području Grada Ivanca, Grada Lepoglave, Općine Bednja, Općine Klenovnik, Općine Maruševec i Općine Donja Voća.

U naseljima u kojima pružamo uslugu vodoopskrbe pokrivenost sustavom vodoopskrbe je 95%. Kapacitet izvorišta kojima raspolažemo iz važećih vodopravnih dozvola je 125,00 l/s ili 3.942.000,00 m3/god. Količina prodane vode u 2020. godini bila je 879.641,00 m3. Iz navedenog je vidljivo da raspolažemo dovoljnim dodatnim količinama vode i infrastrukturom za opskrbu vodom zapadnog dijela Varaždinske županije za naselja koja predlažemo u obuhvat uslužnog područja 3.

Osim navedenog, smatramo opravdanim u uslužno područje 3 uključiti naselje Jerovec, koje je u obuhvatu Aglomeracije Ivanec i naselja Ribić Breg i Horvatsko koja gravitiraju Aglomeraciji Ivanec.

Uspostavljanjem uslužnog područja 3 na način kako to predlaže Ivkom-vode d.o.o. Ivanec omogućena je kvalitetna opskrba vodom na održivi način, a to je i preduvjet za  nastavak provedbe projekata vodoopskrbe i odvodnje u narednom razdoblju.

S obzirom na to da su Nacrtom prijedloga Uredbe neka naselja sa dosadašnjeg obuhvata Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, stavljena u uslužno područje 2, društva preuzimatelja Varkom d.d. Varaždin, ovime ukazujemo na potrebu da se u uslužno područje 3, društva preuzimatelja Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, uključe naselja kako slijedi:

- područje Grada Ivanca: naselja Cerje Tužno, Margečan - dio

- područje Grada Lepoglave: naselje Lepoglava – dio

- područje Općine Maruševec – naselja Cerje Nebojse, Druškovec, Koškovec

- područje Općine Donja Voća – naselja Rijeka Voćanska, Gornja Voća-dio

- područje Općine Klenovnik -  naselja Klenovnik – dio.

Uvažavajući prethodno iznesene činjenice i prijedloge, Ivkom-vode d.o.o., Ivanec predlaže da se članci 4. i 5. prijedloga Uredbe izmijene na način da glase:

„Članak 4.

Uslužno područje 2 obuhvaća Gradove Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice, naselja Lovrečan, Margečan-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Osečka, Pece, Radovan, Seljanec i Škriljevec iz Grada Ivanca, naselje Lepoglava- dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., iz Grada Lepoglave, Općine Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko, Maruševec osim naselja Cerje Nebojse, Koškovec i Druškovec-dio, naselja Donja Voća, Fotez Breg, Gornja Voća-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Plitvica Voćanska i Slivarsko iz Općine Donja Voća te naselja Klenovnik-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Lipovnik, Plemenšćina, Dubravec i Vukovoj iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 2 je Varkom d.d. Varaždin.

Članak 5.

Uslužno područje 3 obuhvaća naselja Bedenec, Gačice, Gečkovec, Ivanec, Ivanečka Željeznica, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Kaniža, Knapić, Lančić, Lukavec, Prigorec, Punikve, Salinovec, Stažnjevec, Vitešinec, Vuglovec, Željeznica, Cerje Tužno, Margečan-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Ivkom-vode d.o.o., Jerovec, Horvatsko i Ribić Breg iz Grada Ivanca, naselje Lepoglava-osim dijela u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Bednjica, Crkovec, Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Jazbina Višnjička, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Muričevec, Očura, Viletinec, Vulišinec, Zalužje, Zlogonje i Žarovnica iz Grada Lepoglave, Općinu Bednja, naselja Budinšćak, Jelovec Voćanski, Rijeka Voćanska i Gornja Voća- dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Ivkom-vode d.o.o., iz Općine Donja Voća, naselja Cerje Nebojse, Koškovec iz Općine Maruševec, naselja Druškovec- dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Ivkom-vode d.o.o. iz Općine Maruševec, te naselja Goranec, Klenovnik- dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Ivkom-vode d.o.o.  iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 3 je Ivkom-vode d.o.o. Ivanec.„

 

Sve primjedbe i prijedloge u postupku savjetovanja na Vladin nacrt prijedloga Uredbe o uslužnim područjima možete pročitati na sljedećem linku: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“

Dana 05.10.2021. potpisan je:

 

Ugovor o uslugama provođenja informiranja javnosti i vidljivosti EU sufinanciranog projekta sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec,

temeljem postupka nabave male vrijednosti u otvorenom postupku javne nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku, broj: 2021/S 0F5-0005884, evidencijski broj javne nabave: MN-01-21 od 11.02.2021. godine i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od 15.09.2021. godine.

 

Ugovor je sklopljen između:

 

Ivkom-Voda d.o.o. Ivanec,

Ul.v.Nazora 96 b, 42240 Ivanec

koje zastupa direktor Edo Rajh, dipl.oec i

 

VIP MEDIA j.d.o.o.,

Vladimira Nazora 1, 42240 Ivanec

koje zastupa Marko Rogina, direktor

 

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici:

 

Hrvatskh voda:

Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU,

Stijepan Maras, struč.spec.ing.aedif

 

Upravljanja projektom:

FUNDUS PROJEKT d.o.o. iz Zagreba,

Miljenko Ćupić, dipl.ing.građ. i Mihovil Milić dipl.ing.građ.

 

Vrijednost: 437.395,00 HRK bez PDV

 

Sufinancijeri: Europska unija (bespovratna sredstva) 70%, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12%, Hrvatske vode 12%, Grad Ivanec 6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“

Komponenta: Radovi na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda (Grupa 2)

Dana 29.07.2021. potpisan je Sporazum (ugovor) za Radove na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda - Grupa 2 temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2020/S 0F5-0028363 poslano na objavu 28.7.2020. evidencijski broj javne nabave VN-01-20 i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od 18.06.2021.

Sporazum je sklopljen između:

 

Ivkom-Voda d.o.o. Ivanec,

Ul.v.Nazora 96 b, 42240 Ivanec

koje zastupa direktor Edo Rajh, dipl.oec i

 

AKTIV GLOBAL d.o.o.

Radnička cesta 57, 10000 Zagreb

Ovlašteni predstavnik: Matej Jozić, direktor

 

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici:

Hrvatskh voda:

Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, Fani Bojanić dipl.ing.građ. v.d. Voditeljica Sektora i

Zamjenik direktora Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, Ivan Cerovec dipl.ing.građ.

Stručnog nadzora na projektu:

Zajednica ponuditelja:

HIDROPROJEKT d.o.o., Ivana Pergošića 4, 10000 Zagreb i

EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb,

Anton Smoljo, dipl.ing.građ.

Upravljanja projektom:

FUNDUS PROJEKT d.o.o. iz Zagreba,

Miljenko Ćupić, dipl.ing.građ. i Mladen Knežević dipl.ing.građ.

 

Vrijednost: 8.256.861,87 kn

 

Sufinancijeri: Europska unija (bespovratna sredstva) 70%, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12%, Hrvatske vode 12%, Grad Ivanec 6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“

Komponenta: Radovi na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda (Grupa 1)

Dana 07.07.2021. potpisan je ugovor za Radove na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda - Grupa 1 temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2020/S 0F5-0028363 poslano na objavu 28.7.2020. evidencijski broj javne nabave VN-01-20 i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od 25.05.2021.

Ugovor je sklopljen između

Ivkom-Voda d.o.o. Ivanec,

Ul.v.Nazora 96 b, 42240 Ivanec

koje zastupa direktor Edo Rajh, dipl.oec i

Zajednice ponuditelja:

HIS d.o.o.

Donja Višnjica 61D, 42255, Donja Višnjica, Hrvatska

Ovlašteni predstavnik: Goran Petković, direktor

CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.

Zagrebška cesta 49/a, 2250, Ptuj, Slovenija

Ovlašteni predstavnik: Branko Veselič, inž.gradb., izvršni direktor

GK GRUPA d.o.o.

Hallerova aleja 1, 42000 Varaždin, Hrvatska

Ovlašteni predstavnik: Robert Gotić, dipl.ing.građ., predsjednik uprave

ZAGORJE GRADNJA d.o.o.

Zagrebačka cesta 26, 10000, Zagreb, Hrvatska

Ovlašteni predstavnik: Marko Sekušak, dipl.oec., direktor

 

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici:

Stručnog nadzora na projektu Zajednica ponuditelja:

HIDROPROJEKT d.o.o., Ivana Pergošića 4, 10000 Zagreb i

EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb,

Anton Smoljo, dipl.ing.građ.

Upravljanja projektom:

FUNDUS PROJEKT d.o.o. iz Zagreba,

Miljenko Ćupić, dipl.ing.građ. i Mladen Knežević dipl.ing.građ. i

Vrijednost: 126.370.913,65 kn

Sufinancijeri: Europska unija (bespovratna sredstva) 70%, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12%, Hrvatske vode 12%, Grad Ivanec 6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“

Dana 25.06.2021. potpisan je ugovor za provedbu stručnog nadzora na projektu temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2020/S 0F5-0016796, evidencijski broj javne nabave VN-02-20 od 04.05.2020. i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od 12.05.2021.

Stručni nadzor će se provoditi nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec.

Nadzor će provoditi Zajednica ponuditelja:

HIDROPROJEKT d.o.o., Ivana Pergošića 4, 10000 Zagreb i

EPTISA ADRIA d.o.o.,  Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb.

Vrijednost usluge je: 3.177.000,00 kn

Sufinancijeri: Europska unija (bespovratna sredstva) 70%, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12%, Hrvatske vode 12%, Grad Ivanec 6%

 

 

 

Donesena Odluka o odabiru izvođača radova na dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji kanalizacijske mreže Aglomeracija Ivanec za grupu 1 Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje

 

Temeljem provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova izabrana je zajednica ponuditelja koju čine: HIS d.o.o. iz Donje Višnjice, CESTNO PODJETJE PTUJ d.d. iz Ptuja,Slovenija, GK grupa d.o.o. iz Varaždina i ZAGORJE GRADNJA d.o.o. iz Zagreba.

Ugovoreni radovi su vrijedni 157.963.642,00  HRK s PDV-om i oni su tek dio ukupnog projekta sufinanciranog od EU fonda - PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC.

U tijeku je i postupak javne nabave za predmet nabave: Pojektiranje i izgradnja I. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec, čija je procijenjena vrijednost  32.261.000,00 HRK (bez PDV-a) , a tomu treba pribrojiti i nabavu komunalne opreme koja uključuje nabavu Specijalnog kombinirano vozilo za čišćenje sustava odvodnje, Vozila za CCTV inspekciju sustava odvodnje i Specijalnog vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama, ukupne procijenjene vrijednosti 4.800.000,00 HRK (bez PDV-a), od čega je za nabavu Vozila za CCTV inspekciju sustava odvodnje sklopljen ugovor sa AGRA-TRGOVINA d.o.o., iz Zagreba, u iznosu od  1.480.000,00 s PDV-om, te je 15.03.2021. godine u sjedištu  IVKOM VODE d.o.o. uspješno izvršena primopredaja Vozila.

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ sklopljen je dana 10.06.2020., između Ministarstva okoliša i energetike, Hrvatskih voda, IVKOM VODE d.o.o. i Grada Ivanca te ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 216.308.950,00 HRK.

Sredstva za ovaj najveći infrastrukturni projekt u povijesti grada Ivanca su osigurana iz EU Kohezijskog fonda, državnog proračuna i proračuna Hrvatskih voda (koji ga pokrivaju s 94%), dok će Grad Ivanec iz proračuna osigurati 6% sredstava.

 

Odabirom izvođača stvorili su se preduvjeti za početak  radova koji će se tijekom iduće 3 do 4 godine provoditi u Ivancu i okolnim naseljima. Ono što eventualno može prolongirati njihov početak jesu moguće žalbe koje bi na Odluku o odabiru mogli podnijeti drugi ponuditelji koji su se također javili na natječaj, a na čije podnošenje Naručitelj IVKOM-VODE d.o.o. ne može utjecati jer je mogućnost žalbe na Odluku o odabiru propisana Zakonom o javnoj nabavi.

 

27.05.2021.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije posljednjih tjedana,  uzrokovane virusom COVID-19, IVKOM d.d.  svim korisnicima usluga upućuje sljedeću obavijest i zamolbu:

1. Pozivaju se korisnici da svoje upite, primjedbe, prijedloge i dokumentaciju dostavljaju putem telefona, pošte, elektroničke pošte ili da ih ostave na ulazu u IVKOM (kod portira)..

2. Ukoliko je riječ o poslovima koji su neophodni ili hitni te zahtijevaju razgovor s nadležnim  voditeljem/zaposlenikom pa je dolazak u IVKOM d.d. neophodan, mole se korisnici  da poštuju slijedeća pravila:

•    da u prostor IVKOM-a ulazi po jedna osoba

•    da na licu obavezno nose zaštitnu masku

•    da na ulazu koriste uređaj za mjerenje tjelesne temperature te upotrebljavaju

        dezinfekcijska sredstva

•  da u vezi razloga  ulaska obavezno obavijeste radnika na prijemnom šalteru

        (portira) i zatraže potrebne upute

Sva pitanja vezana uz usluge, prigovore i reklamacije, promjene podataka korisnika i sl. mogu se uputiti i telefonski, a dokumentaciju dostaviti putem elektroničke pošte, pošte.

Također, plaćanje računa, osim na blagajni IVKOM-a možete obaviti i na drugi način: na svim dostupnim mjestima platnog prometa (banka, FINA, kiosk, …) ili koristeći Internet bankarstvo (računalo, mobitel), a ne nužno dolaskom u prostorije IVKOM-a.

Apeliramo na korisnike da se striktno pridržavaju Općih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite, a naročito uputa  vezanih na rješenja o samoizolaciji, da budu odgovorni te da opasnosti od zaraze ne izlažu sebe ni druge.

BUDIMO ODGOVORNI !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ivanečkoj Gradskoj vijećnici u srijedu je, 10. lipnja, potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje sustava odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda Aglomeracije Ivanec. Ugovor su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i direktor Ivkom – voda Mladen Stanko.

 

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 216,3 milijuna kuna. Prihvatljivi troškovi iznose 173,04 milijuna kuna, a od toga iz EU Kohezijskog fonda Ivancu stiže bespovratnih 121,1 milijuna kuna ili 70% posto.

 

Ostalih 30% ili 41,56 milijuna kuna osigurat će se iz proračuna RH i iz budžeta Hrvatskih voda koji će izdvojiti po 20-ak milijuna kuna, dok će dio sredstava i to 10,38 milijuna kuna za ovu investiciju izdvojiti Grad Ivanec.

 

-Realizacijom ovoga projekta će se građanima Ivanca i svih naselja u obuhvatu omogućiti konačno rješenje pitanja komunalne odvodnje. Njime ne samo da će biti rekonstruirana sadašnja mreža odvodnje, već će biti izgrađeni i novi sustavi u više naselja, uključujući i transportne mreže otpadnih voda do pročistača te ispuštanje čiste vode u Bednju. Čestitam gradonačelniku Batiniću i cijelom timu na ovom golemom projektu i želim im uspjeh u izvođenju radova – poručio je ministar Ćorić.

 

U sklopu Aglomeracije bit će izgrađen i uređaj za pročišćivanje otpadnih voda kojim će se zaštititi sliv rijeke Bednje. S Varkomom smo riješili pitanje odlaganja mulja s pročistača Ivanec. Bednja nije rijeka s puno vode, ali područje uz rijeku karakterizira gusta naseljenost, a ovime ćemo je ekološki zaštititi – izjavio je generalni direktor Hrvatskih voda Z. Đuroković.

 

Izuzetno ponosan na ovaj projekt jest i direktor Ivkom – voda Mladen Stanko.

 

-Zahvaljujem Hrvatskim vodama i cijelom projektnom timu s kojim smo odradili bezbroj sastanaka  i rješavali brojne probleme i izazove. Ivkom je mala tvrtka, sa samo 19 zaposlenih, ali pred njom su – što započete, a što pred ugovaranjem – investicije vrijedne blizu 200 milijuna kuna – kazao je, među ostalim, M. Stanko.

 

-Ovo je najveća investicija na području grada Ivanca od osnutka RH. Njenom realizacijom će pokrivenost gradskog područja sustavom odvodnje s postojećih 46% doći do gotovo 80%. Za ona naselja koja nisu ušla u obuhvat Aglomeracije Ivanec također ćemo aplicirati projekte odvodnje na odgovarajuće natječaje, kako bi pokrivenost gradskog područja sustavom odvodnje dosegnula 93% - izjavio je gradonačelnik Batinić.

 

Svečanosti potpisivanja ugovora nazočili su i saborski zastupnik Anđelko Stričak, predsjednik Županijske skupštine Alen Runac, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Danijel Bunić, dogradonačelnik Ivanca Branko Putarek, pročelnik UO za komunalne poslove Grada Ivanca Stanko Rožman, načelnici općina Maruševec, Klenovnik i Donja Voća Damir Šprem, Mladen Blaško i Kruno Jurgec, direktor Ivkoma d.d. Edo Rajh i dr.

 

Prije potpisivanja ugovora, domaćini su iza zatvorenih vrata održali kraći radni sastanak s gostima te ih informirali o projektima koje Grad Ivanec, Ivkom – vode i Ivkom d.d. provode u suradnji s resornim ministarstvom, odnosno s Hrvatskim vodama.

 

Izvor: www.ivanec.hr

 

10.06.2020.