Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ivkom-Vode d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

 

- na adresu: Ivkom-Vode d.o.o., Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec

 

- na broj faksa: 042 781 307

 

- donijeti osobno u poslovne prostorije Ivkom-Vode  u urudžbeni zapisnik

 

- na adresu elektroničke pošte: ivkom-vode@ivkom-vode.hr

 

Službenik za informiranje: Dalibor Patekar, dipl.ing.

 

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona 042 770 575, ili kontaktirajte putem e-mail adrese: dalibor.patekar@ivkom.hr

 

 

 

Pravo na pristup informacijama uređuju

 

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 

Opći propisi

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96, 79/07)

Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)

Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (NN 150/11, 12/13)

Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 83/14)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 83/14)

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)

Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN 19/10)

 

Propisi EU

 

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003, o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17.11.2003.)

Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001.)

Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27.6.2013.)

 

Interni akti

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje